TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Agentum Technologies Oy Inc.:n verkkosivuston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018. Viimeisin muutos 23.11.2018.

Tässä selosteessa kerrotaan minkälaisia henkilötietoja Agentum voi kerätä sinusta ottaessasi yhteyttä Agentumiin sen verkkosivujen kautta. Käyttämällä verkkosivuston yhteydenottolomaketta hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.


Agentum Technologies Oy Inc. voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkkosivuillaan, esimerkiksi verkkopalvelujensa, tietojärjestelmiensä tai lainsäädännön muuttuessa.

1. Rekisterinpitäjä

Agentum Technologies Oy Inc. (myöhemmin Agentum)
Kauppiaskatu 5 A
20100 Turku
Y-tunnus: FI14806873

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Sähköposti: tietosuoja[at]lingsoft.fi
Puhelin: 020 752 9550

3. Rekisterin nimi

Agentumin internet-sivuston yhteydenottopyyntöjen rekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään yhteydenottopyyntöjen tallentamiseksi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus yhteydenottolomakkeen tallennusvaiheessa.

Henkilötietoja käytetään palvelun tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, yhteydenpitoon, asiakastiedottamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Yritys
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Palaute
Rekisterin tietoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään tämän ottaessa yhteyttä Agentumin internet-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Henkilötietoja voidaan täydentää ja päivittää rekisterinpitäjän omista tietojärjestelmistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä ja muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai

ETA:n ulkopuolelle

Vain nimetyt henkilöt käsittelevät tietoja, eikä niitä luovuteta Lingsoft-konsernin ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Agentum kirjaa rekisteriin vain ne tiedot, joita tarvitaan yhteydenottoprosessissa. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän henkilöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen. Henkilötietoja käsittelevien henkilöiden salassapitovelvollisuudesta on sovittu työ- tai alihankintasopimuksissa. Agentumin toimitiloihin on valvottu ja rajoitettu pääsy.


Rekisteritietojen käyttämiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja siihen liittyvä vahva salasana. Agentumin verkko on suojattu palomuurilla ja tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmällä. Työasemissa on virustorjunta, ja lisäksi kaikki sähköpostiliikenne kulkee virustorjunnan kautta. Suoraan rekisterin tietokantaan pääsy on vain teknisellä ylläpidolla, jolla on tarve tehdä välttämättömiä järjestelmän asennus- tai ongelmanselvittelytoimenpiteitä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä Agentumin yhteydenottotietojen rekisteriin tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja[at]lingsoft.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen.

Agentumin yhteydenottotietojen rekisteriä koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja[at]lingsoft.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa